మొత్తం మీద అలా జరిగింది!

నన్ను చూడకముందు తను నా కోసం ఆరాటపడింది

చూసాక నేను తన కోసం ఆరాటపడ్డాను

భాందవ్యాలకు విలువిచ్చే ఓ మనిషి దొరికిందనీ…..

నా భావాలను అర్థం చేసుకునే అమ్మాయి తను అనీ…..

ఆశపడ్డాను….అనుసరించాను….!

కానుకలివ్వలేనంది……అవసరం లేదన్నాను!

తనకు బాధ్యతలు ఎక్కువంది……పంచుకుంటానన్నాను!!

ఆస్తులు లేవంది…..సంపాదిస్తానన్నాను!

అప్పులున్నాయంది…..తీర్చేస్తానన్నాను!!

నా సిద్ధాంతాలు తనకు నచ్చాయంది!

మన భావాలు చాలా కలిసాయంది!!

నాకేదో అయిపోయింది, అంతా నిజమే అనిపించింది

మనసు గోల చేసింది, ఊహలలో ఊగిసలాడింది

అంతలోనే తన అభిప్రాయం తెలిపింది,

లాగి ఒక్కటిచ్చింది, గూబ గుయ్ మంది!

దిమ్మ తిరిగిపోయింది, నాకు బుద్ధొచ్చింది,

మనసుకి చిన్న గాయమయ్యింది, మందేస్తే మానిపోయింది!

మొత్తం మీద అలా జరిగింది!!

నీతి: ఈ తొక్కలో సిద్ధాంతాలు చెప్పుకోవడానికి తప్ప పాటించడానికి పనికిరావు బాసూ….., కాదు కూడదు ఇది నా వ్యక్తిత్వం, వంకాయ అంటావా……ఇంక నిన్ను ఆ దేవుడు కూడా కాపాడలేడు!

Advertisements
Posted in Alt, Ctl and delete | 4 Comments

My first philosophical lesson!

A  WBM road which was recently laid by the state govt of Andhrapradesh, There were some mango trees with few mangoes beside the road. Behind those trees there was a hill called Peddakonda. The hill was situated near a village called Kondayyvalasa. A BSA company bicycle was slowly and steadily moving on the road. A little boy aged 7 years sat on the front seat of the bicycle which was meant for children. A man in his late twenties riding the bicycle carefully in order to give a comfortable ride to the child. The child was moving his head front to back and vice versa in such a way people may think the child himself riding the bicycle. The boy was humming a song and uttering the words “Ramba ho…..Ramba ho….ho….”, to make the boy happy, the man was also humming accordingly “Ramba ho….Ramba ho….ho…..”. As the bicycle was moving slowly, the man alerted himself and the boy to keep quite as he was approaching a railway track which had no guard guarding it. He stopped the bicycle, observed both sides of the two tracks and proceeded towards the other end. The young boy was observing all this in awe, now he is not at all humming.

I was that young boy and the man was my Dad.

Dad used to take me there to watch some movies, many times Telugu, sometimes Hindi and very few times English. There was a community welfare centre which was established by then newly constructed Vizag steel plant. They used to play movies on a white screen with some old or already used projectors. They would put mike sets for sound. Though the sound was loud, it would lack clarity often. Still I used to enjoy those movie shows.

Dad used to wake up at 06:00AM every day; I would get up along with him. I would try to imitate him in brushing my tooth with my tiny tooth brush. Fascinated by the taste of Colgate tooth paste, I would make most use of it. Yes you are right; I used to eat tooth paste whenever I get a chance to eat it. By observing my acts, dad always come to me and would teach me how to brush my teeth. Sometimes he would catch me while I am busy in eating the paste. I still remember, he tried several ways to stop me from eating tooth paste, eventually he succeeded.

Every day morning he would give me some home work which I should complete the same day evening. And I was always good in doing so. In the evening after completing my home work I would go to play games with my neighbouring children. One Unfortunate day I was not completed my home work. In the evening I forgot everything and went to play games near our village Ramalayam. I came home, had bath and was waiting for Dad along with Mom. Dad came, after he got fresh, he asked me “bring your homework, and let me check”. I was suddenly realised that I did not complete my home work. I admitted the same. Dad got angry with me; he punished me severely by hitting me on my back. I was shivering and crying. I eat nothing. Later after some time Dad came to me, I was still crying. He tried to console me, but I was not. He explained the necessity of completing a given task. I realised my mistake but still I did not stop my crying. He finally asked me to come and eat food along with him. I told him “I don’t eat this food”. Then he asked “what do you want?” I knew he would ask that. I immediately told him my favourite food….Cream biscuits. He told me “ok I will get them in half an hour, but you should stop crying”. I said “ok”. He took bicycle and within 10 minutes he came back, I heard bicycle sound, I thought he would come with biscuits but how come this early. Later I heard some noise which was not clear to me. But I could understand Dad was saying something to mom.

I slowly went to sleep thinking about cream biscuits. I woke up at 06:30AM as usual. But that day I was feeling very hungry. I went to mom and asked for some food. She told me to brush my teeth first. I did it hurriedly. Then Mom gave me my favourite cream biscuits. I was on cloud nine. I was very hungry and I have my favourite food with me. I ate all of them in a lightning speed. Again I heard some noise; mom was saying something to Dad. Dad finished his breakfast. Mom handed over him a lunch box.

I was ready to say bye to Dad as usual. But today Dad did not give me home work.  I was very happy because, the entire day I can play as I wish. I said bye to Dad, but to my surprise he was not riding bicycle instead he held the handle and walking with it slowly. After going for some distance he was checking the back tyre of the bicycle. I asked mom, why it is? Mom told that bicycle tyre got punctured. I asked mom “Then how Dad brought me biscuits yesterday night”. Mom told me “yesterday night itself it was punctured, Dad went to the shop by walk and came by walk, by the time Dad reached here, you were already in sleep, he did not want to disturb you, and hence I gave you biscuits in the morning”. I was shocked, because the shop was far away from my home (around 3KM). It means Dad went there by walk just for biscuits that to in night. After a while mom told me another shocking news that as I was slept with empty stomach, Dad did not eat anything and felt very bad for punishing me.

After an hour or two I forgot that entire episode and I became busy in playing games with my friends. In the evening Dad came and asked me whether I completed my previously pending home work or not. I said “No, I forgot”. He said nothing. Actually I was not forgotten but I thought that Dad would never ask me about it. The next day morning Dad gave another home work. I tried to complete it but suddenly I remembered about my previous pending home work. Then I tried to complete the previous one first. I got confused. Eventually I could not complete both home works. That evening I did not go to play games. I forgot the procedure for my previous home work and I could not understand the present one. I felt very sad.

Dad came in the evening and asked me about the home work. I told him that I could not make it as I was confused. I cried in front of him with shame. He then took me in his hands, put his right hand on my head and moved my fore head hair towards backwards. He did it affectionately for few minutes. Then he told me “You can avoid doing certain things but you cannot avoid their consequences”

He explained same to me in detail

“You avoided doing your previous home work in order to enjoy the games; you did not do it even after getting another day for it. But you have to move forward, you got another home work to do. Without completing the first one, you cannot understand the present one. You got confused. You can neither complete the previous home work nor attempt the present one. You could not escape the consequences and now you are crying because you felt like you are helpless”

I realised my mistake and its root cause. That was my first philosophical lesson which I got from my Dad.

Posted in Opinion | Leave a comment

I LOVE Balayya!

One day when I was in sleep, I got a call from home. I was told shocking news. That’s all afterwards though I need some sleep, I could not sleep! Though I was hungry, I could not eat! I was in a state of shock. I switched on my system to listen to some good music. But was of no use, I could get no relief. I tried to engage myself in watching some comedy movies of a Telugu actor Dr. Rajendra prasad. Even greatest comedy classics of Late Jandhyala (famous Telugu film director) and Vamsy (critical acclaimed Telugu director, noted for his out of the box classic comedy films) were unable to give any relief to my heartbreak. I was in confusion, I was in dilemma. What to do? What can be done? How should I react? My mind was running out of ideas….running out of everything!

Exactly at this juncture I got a message from a friend…..that reads

One day Telugu heroes went to a restaurant,

Chiru: Coffee, strong ga undali (coffee, should be strong enough)

Nag: Tea, sugar takkuvundali (Tea, put less sugar)

Venky: Boost, chikkaga undali (Boost, should be thick)

Balayya: Milk, white ga undali (Milk, should be white in colour)

Involuntarily I was smiling……..!

Then at that moment itself I realised that he is the man who can make me laugh. Immediately I entered I hate balayya sites (atually I love balayya). The funny GIFs, super funny photos and antics of Balayya. Creatively crafted spoofs what not each and everything that involves Balayya makes us laugh.

For instance, comparision between Spiderman and Balayya

Spiderman tries very hard to stop a running train whereas Balyya stopped the train just slapping his thigh with his hand! Wow! What an idea sir ji?! Spiderman nowhere near to our Balayya.

Another one, Balayya is the only man who can travel to Pakistan from India by using a parachute (Remember only one parachute). I bet, is there anyone can do it?!

If Balayya were to act in the following movies…..the titles would be

 1. Avatar                                                                         Bavatar
 2. Spiderman                                                                  Balliman
 3. Superman                                                                   Booperman
 4. Terminator                                                                  Berminator
 5. Robot                                                                          Babot
 6. Orange – O range love story                              Banana – Thokkalo love story
 7. Titanic                                                                         Bitanic

 I laughed heart fully. After some 30 minutes, I was completely relieved from my tension. Hats off to Balayya! He did what no one could do for me. Hence I LOVE Balayya!

Posted in Films | 2 Comments

The modern JAILS!

My dearest friend Mr. Subbarao is a software engineer by profession. Recently he got a promotion and his salary increased significantly. With this new hike in salary he planned to get a loan to purchase a new flat in a posh area. He immediately went on search and in no time he got an apartment. After having a look at the interior of that apartment he was so impressed that instantly he paid advance and booked a flat.

After three months and consulting with a high class priest (people say that he can pick up an apt muhoorth for any individual, don’t know why people still suffer after going through these so called very effective and efficient muhoorths) my friend entered the flat with a grand opening ceremony. Everyone from relatives to friends to colleagues praised Mr. Subbarao for his excellent taste in choosing a flat. Mr. Subbarao is on cloud nine.

The first day, the second day…..the first week, the second week….all the flats were sold out, after one month the struggle started!

One day Subbarao was talking on the cell phone to his parents. He was doing it in the veranda of his flat. Suddenly someone came from outside and interrupted Subbarao saying that “Sir please don’t speak loudly or else go inside and talk”. Subbarao stunned and said “off course I am inside only this is my flat.” That someone who is actually a security guard of that complex said “that’s fine Sir but your neighbours may get disturbance” Subbarao said “they may get but not right now, is not it?” The guard said “Actually they complained Sir” Subbarao got sick and said “it’s ok”

Another day Subbarao’s child who is of four years old was playing in the veranda along with his father. He was screaming with joy by seeing his father’s antics in order to entertain him. This time a man in his early forties came to the flat without ringing the bell and asked Subbarao little rudely “Can you please maintain some silence and give us some piece”. Shocked Subbarao said nothing but nodded his head in acceptance. The confused child suddenly stopped screaming put his thumb of right hand in the mouth and came to his father slowly. He held his father’s right thigh tightly with his tiny left hand, still keeping the thumb of his right hand in his mouth. Subbarao forced himself to put a smile after having a glimpse of his child’s innocence face comprised with confusion.

Some other day as Subbarao was watching the TV, a lady in her early thirties came inside and asked him politely to reduce the sound. Subbarao wondered because in reality the sound was moderately low, he was thinking how this much low sound can make disturbance to others?! The reason was different, though the sound was low, the construction of apartment was in such a way, even a small sound can make into the others flat because the thickness of the partition walls between those flats is very less. At the same time most of the people living in posh apartments are little bit self absorbed who used to make it a point even for simple things.

After one week there was a society meeting in which the owner of the complex sat beside the chairman of the society with a bunch of documents. After confirming the arrival of all the residents of the complex the owner stood and informed all of them that from next month onwards they are going to revise the rules and regulations of the apartment complex. The details are as follows, he read out carefully

 1. Service charges for water supply                        : 500/- per month
 2. Service charges for security                                 : 700/- per month
 3. Service charges for housekeeping and maintaining sanitation : 950/- per month
 4. Service charges for providing communication facilities     : 1050/- per month
 5. Service charges for electrical works and power supply       : 450/- per month
 6. Service charges for complex maintenance works                  : 450/- per month
 7. Service charges for providing entertainment to the residents : 400/- per month

Total charges per month per flat                                                        :  4500/- per month

Concession for all the flat owners                                                      : 25%

So total amount to be payable per month                                          : 3375/-

Per month 3375/- per annum 40,500/-. On realising this Subbarao almost got a heart attack.

All the flat holders raised their voice how you can do this? The owner simply showed them the documents on which the flat owners duly signed thus accepting the terms and conditions. Later he showed them the conditions which are in small font and at the bottom of the page.

During the agreement finalisation no one was concentrated on those tiny font words. Now all of the flat owners got a big blow.

Subbarao thought for a while, “we can’t speak on the phone as we wish even inside our flat, we can’t play with our children even inside of our flat, we can’t bring more relatives to the flat as per our wish even though the flat is owned by us, we can’t step in or step out from the flat without informing the security even though the flat is owned by us”

Subbarao now concluded that these apartments are nothing but “The modern JAILS”

Posted in Opinion | Leave a comment

The world through my camera lens -2

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Impressions | Leave a comment

From the running Train…..

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Impressions | 1 Comment

The world through my camera lens!

This slideshow requires JavaScript.

Posted in Impressions | Leave a comment